MULTIMEDIJALNI PRISTUP ČASU – TEHNIKE UNAPREĐIVANJA REALIZACIJE ONLINE NASTAVE

Hajde samo da se podsetimo koja su 2 najveća problema kada je u pitanju realizacija online nastave (izuzev tehničkih nemogućnosti u vidu nedostatka opreme ili nedovoljno kvalitetne opreme). To su:

– NEDOVOLJNO INTERKACIJE TOKOM ONLINE NASTAVE

– DINAMIKA ONLINE NASTAVE

Sad kada smo savladali online alate i stekli druge pripremne veštine za pružanje online nastave, možemo da istražimo kako da te alate koristimo za unapređivanje dinamike online nastave i pospešivanje interakcije, kako na relaciji nastavnik/ca – učenik/ca, tako i na relaciji učenik/ca – učenika/ca.

Istraživanja među učenicima kao i razgovori sa nastavnicima širom Srbije, pokazali su da nastava daje efektnije rezultate kada se nastavnici služe različitim alatima i tehnikama. Kada je u pitanju online nastava, nije dovoljno učenicima održati predavanja putem ekrana i očekivati rezultat kakav je možda bio tokom tradicionalnog načina pružanja nastave. Brojne studije su pokazale da je mladima pažnja tokom gledanja video sadržaja izuzetno kratka, i da počinju da je gube već nakon 6 do 10 minuta gledanja. Dakle, ukoliko želimo njihovu pažnju i da uspešno prenesemo mladima znanje, potrebno je da promenimo pristup. Srećom svi gore obrađeni alati nam i nude potencijal za tako nešto.

Prilikom planiranja časa, razmišljajte kako možete iskombinovati različite tehnike poput:

 • Audio – vizuelnih sadržaja. Iako im je pažnja kratka, mladi na Internetu najviše posvećuju pažnju kratkim video sadržajima. Prema statistikama jedna trećina svih Internet aktivnosti među mladima je gledanje video sadržaja. Dakle, video sadržaji trebaju postati nezaobilazan element online nastave. Na vama je da vidite da li ćete im puštati neke video zapise na temu koja se obrađuju ili koja treba da ih podstakne na razmišljanje u nekom pravcu, ili ćete im možda dati zadatke da sami kreiraju video sadržaje. Imajte na umu da su mladi u većini slučajeva iskusniji od nas kada je u pitanju kreiranje video sadržaja, a ovo će sigurno doprineti poboljšanju njihove interakcije tokom online nastave.
 • Pored tradicionalno prisutne PowerPoint prezentacije, tu su i brojni drugi alati poput Prezi-ja koji vaše prezentacije mogu učiniti dinamičnijim i zanimljivijim vašim učenicima.
 • Kvizovi i upitnici. Iskoristite mogućnosti koje nude brojni zanimljivi alati da na početku, u sredini i/ili na kraju časa proverite znanje mladih kroz kvizove i upitnike direktno i/ili indirektno vezane za vašu tematiku. Ovim podstičete i dinamiku i interakciju online nastave.
 • Mape uma. Poznato je da danas mladi u daleko većoj meri pamte vizuelne informacije (slike, infografike ili mape uma) nego tekstualni sadržaj. Koristite Mape uma tokom vođenja učenika kroz proces učenja na času ili ih podstaknite da sami prate beleške na ovaj način.

PODRŠKA STIŽE I IZ NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

Neformalno obrazovanje jeste nadogradnja na osnovu koju stičemo tokom formalnog obrazovanja i kao takvog ćemo ga posmatrati u kontekstu ove naše obuke. Neformalno obrazovanje se koristi metodologijama koje su dosta dinamičnije, interaktivnije i zanimljivije mladim ljudima od metode prenošenja formalnog obrazovanja pa su samim tim dosta pogodnije za adresiranje glavnih problema sa kojima se online nastava suočava danas, a to su nedostatak dinamike i interakcije tokom online nastave.

Prvo da utvrdimo šta je tačno neformalno obrazovanje. Prema Evropskoj Omladinskoj Fondaciji Saveta Evrope[1], neformalno obrazovanje se odnosi na planiran i jasno struktuiran program i proces učenja pojedinca kreiran sa ciljem da unapredi njegove veštine i kompetencije izvan sistema formalnog obrazovanja. Za razliku od formalnog obrazovanja, ovo obrazovanje se može dešavati i izvan zvaničnih državnih i privatnih institucija, i ima neobavezujući karakter (ovo se odnosi na zakonom propisano obavezno osmogodišnje obrazovanje građana Srbije). Dok se formalno obrazovanje fokusira na sistematizovano sticanje znanja radi dobijanja diplome i zarad građenja teoretske baze (najčešće), neformalno obrazovanje se fokusira na razvijanje određenih konkretnih veština i znanja pojedinca tokom ograničenog perioda vremena. U programima neformalnog obrazovanja, veštine i znanja se stiču ili kroz praktičnu nastavu ili neposredno kroz rešavanja različitih kreativnih zadataka i participiranje u različitim interaktivnim aktivnostima među učesnicima. Dakle, bazirane su na iskustvu i akciji/delovanju na osnovu tog iskustva.

Istraživanja[2] su pokazala da tokom procesa učenja, oni koji uče uspevaju da zadrže oko:

 1. 10% onoga što su pročitali;
 2. 20% onoga što su čuli;
 3. 30% onoga što su videli;
 4. 50% onoga što su čuli i koristili;
 5. 70% onoga što su izgovorili;
 6. 90% onoga što su izgovorili i uradili.

A da bi smo omogućili iskustveno učenje neophodno je da kreiramo okvir i ohrabrimo „dešavanje iskustva“, kao i da obezbedimo alate i prostor za procesuiranje u kome se iskustvo pretvara u učenje. To znači da osmislimo različite kreativne metode koje će učenicima omogućiti da obrade ono što su naučili tokom nastave. Naravno, ove metode možete pronaći i u različitim tematskim publikacijama i vodičima na Internetu, a neke opšte smo mi pripremili za vas u nastavku ove obuke.

Kod iskustvenog učenje važno je imati na umu koje su njegove faze:

 • Sticanje iskustva – učestvovanje u aktivnosti koju ste pripremili;
 • Refleksija – razgovor o tome šta se desilo, kako su se osećali , kako ovo iskustvo mogu povezati sa sobom, i sl.;
 • Generalizacija – uočavanje obrazaca, traženja veze sa realnim životom ili postojećim teorijama;
 • Primena – razgovor o tome kako se ovo može primeniti u sopstvenom životu i/ili pravljenje plana za tu namenu.

Svesni smo da ovo zahteva određeno vreme koje će svako od nas izdvojiti da potraži metode neformalnog obrazovanja koje nam odgovaraju ili da kreiramo nove metode. Međutim iskustva su pokazala da pozitivni efekti uvođenja neformalnog obrazovanja i iskustvenog učenja mogu biti višestruki.

[1] https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/definitions

[2] Tony Pont, 2003

KREATIVNO I KRITIČKO RAZMIŠLJANJE

Uspeh, kako na poslovnom tako i na obrazovnom planu u 21. veku, u velikoj meri je baziran na veštinama kreativnog i kritičkog mišljenja. Ove dve veštine se čestu ističu pored digitalnih kompetencija kao ključne veštine na tržištu rada danas. Međutim, mladi imaju poteškoće da do ovih veština stignu putem formalnog obrazovanja zbog njegove kompleksne hijerarhije i strukture. Iako se mnogi nastavnici trude da mladima prenesu i ove veštine, one još uvek nisu postale sastavni deo obrazovnih kurikuluma u Srbiji.

Za razliku od formalnog, neformalno obrazovanje se usled svoje fleksibilnosti na mnogo lakši način i u većoj meri prilagodilo i orijentisalo na razvoj ovih veština među mladima. Međutim, nagli prelazak na digitalnu nastavu i potreba digitalne nastave za većom dinamikom i interakcijom, stvorile su prilike da mladi putem brojnih alata koji se nude i putem različitih tehnika steknu i veštine kreativnog i kritičkog razmišljanja. Možete im zadati način da kreiraju neke online sadržaje putem igrica (npr. da naprave strip i video kako oni vide poglavlje neke lektire) ili ih podeliti u dve „za“ i „protiv“ grupe kada je u pitanju neka tema, alat i tehnika koju koristite, i sl.

Online nastava zahteva drugačiju dinamiku od tradicionalne nastave, a zadaci neformalnog obrazovanja sa ciljem sticanja veština kreativnog i kritičkog razmišljanja mogu biti ključ uspešne online nastave. Pokušajte da testirate neke ideje na svojim časovima ili samo razgovarajte sa svojim učenicima na ovu temu i vidite da li se njima sviđaju ove ideje.

METODE NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

Rešili ste da isprobate neke metode neformalnog obrazovanja u svom radu, međutim i dalje vam je potrebna podrška kako da ih pripremite i sprovedete u delo. Kako bismo vam u tome pomogli, ovu su neki od najvažnijih koraka tokom pripreme i implementacije ovih metoda koje trebate da imate u vidu.

PRIPREMA

 • Definišite cilj koji želite da postignete tokom sesije (časa);
 • Odaberite metode koju želite da koristite radi ostvarivanja gore definisanog cilja i prilagodite je sopstvenim potrebama, ili osmislite sami svoju metodu;
 • Definišite vreme koje je potrebno za realizaciju te metode i napravite sopstveni timeline događanja tokom sesije. Pokušajte da u glavi vizualizujete tok događanja.
 • Pokušajte da predvidite koje su kritične tačke tokom sprovođenja metode. Npr. učenici se ne uključuju u realizaciju aktivnosti ili nisu dobro razumeli svoj zadatak, onda je potrebno da osmislite pitanja koja će podstaći ili preusmeriti u željenom pravcu.
 • Pripremite sve potrebne materijale, digitalne alate, instrukcije za korišćenje tih alata, i sl. Ovo će u velikoj meri olakšati odvijanje sesije.
 • Definišite koliko učenika će učestvovati i kako ćete ih podeliti.
 • Osmislite jasno ulogu svih učesnika u sesiji.
 • Dodelite neki zadatak pre sesije kako bi se učesnici upoznali sa temom, alatima i/ili zadatkom.
 • Napišite scenario odvijanja sesije.

IMPLEMENTACIJA

 • Dajte uvod u sesiju sa svim jasnim instrukcijama i pravilima.
 • Prođite kroz online alate koje ćete koristiti i uverite se da svi učenici imaju pristup, kao i da im alati adekvatno rade.
 • Dodelite im uloge.
 • Ohrabrite ih na individualni rad – rad u paru – rad u malim timovima ili velikim grupama putem online alata koje ste im pripremili.
 • Pustite da se sesija odvija bez prekidanja i budite uvek spremni da podstaknete ukoliko vidite da se nešto ne odvija kako ste planirali.
 • Pred kraj sesije uvek vratite učesnike u jednu grupu kako biste mogli da uradite refleksiju na sve što se dogodilo.

NAKON SESIJE

 • Pošaljite učenicima neke rezultate i zaključke koje ste sami ili još bolje zajedno napravili.
 • Zamolite ih da pročitaju/pogledaju i da vam daju svoje mišljenje o njima putem nekog upitnika, kviza ili evaluacije.
 • Zamolite ih da podele sa vama mišljenje o metodi koju ste sproveli.
 • Iskoristite njihove sugestije da unapredite svoje metode i svoj rad u budućnosti. 

Ispod smo za vas spremili nekoliko primera koji bi mogli da vas podstaknu na razmišljanje i ujedno vam omogućili da kroz sopstveno iskustvo primene ovih metoda naučite više o metodologijama neformalnog obrazovanja.

METODA ZA RAZMENU IDEJA

 

METODA ZA DEBATOVANJE

METODA ZA GRUPNI RAD

Čestitamo!

Stigli ste do kraja „EduMikser“ obuke za nastavnike. Nadamo se da će vam znanja, saveti, digitalni alati i metode sa kojima ste imali priliku da se upoznate u okviru ovog vodiča pomoći da onlajn nastavu učinite interaktivnijom i sadržajnijom kako za  za vas tako i za vaše učenike.

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero