VEŠTINE VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

Slično kao i kod formalnog obrazovanja koje je naglo prešlo u online sferu, svi koji na neki način pružaju obrazovanje putem digitalnih kanala su se suočili sa izazovom „javnog nastupa“ za koji su nam potrebne veštine verbalne i neverbalne komunikacije. Do sada smo imali zadatak da govorimo pred velikim grupama za šta smo se pripremali još od malih nogu i prvih školskih časova – odgovarali pred nastavnicima i držali prezentacije. I to sve do samog kraja našeg formalnog obrazovanja. Potom smo isto nastavili da radimo i tokom aktivnosti neformalnog obrazovanja. Počeli smo da održavamo treninge, radionice, seminare i druge aktivnosti koje su pred nama postavljale zadatak govora pred većim grupama ljudi. Međutim, u online svetu smo došli pred kamere, i to je nešto sa čim se verovatno nismo često susretali. A poznato nam je da je to jedan od većih strahova svih ljudi. Sada je pred nama zadatak da i ovo prevaziđemo i savladamo kako da „govorimo u kameru“.

Sada ćemo sa vama podeliti savete kako to da uradite ali za početak, hajde da se prvo upoznamo sa tim šta je verbalna, a šta neverbalna komunikacija. Pogledajmo video ispod:

Kada su u pitanju online sesije, veštine verbalne i neverbalne komunikacije su jako bitne, naročito ako želimo da unapredimo interakciju tokom online aktivnosti. Pre svega ove veštine mogu voditi boljem razumevanju od strane učesnika, kao i njihovom većem uključivanju u tok aktivnosti. Međutim, pre nego što podelimo sa vama nekoliko saveta kako možete unaprediti svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju tokom online događaja, pobrinite se da imate dobro audio-vizuelnu opremu za izvođenje nastave. Loš mikrofon koji šušti, ili nedovoljno dobra rezolucija kamere, vrlo često mogu dovesti do poremećaja pažnje učesnika i značajno im otežati proces sticanja znanja i veština. Naravno, svesni smo da u nekim delovima Srbije mnoge organizacije i omladinski radnici nemaju pristup ni osnovnoj opremi. Međutim, ukoliko ste u prilici da nabavite malo bolju kameru i mikrofon, to vam u velikoj meri može olakšati vaš posao.

Kod verbalne komunikacije putem online kanala trebamo da vodimo računa da:

 1. Pričamo sporo i razgovetno;
 2. Da pauze u govoru ne trebaju biti dugačke kao pauze tokom uživo događaja. Istraživanja su pokazala da pauzu u govoru putem digitalnih alata mladi danas češće percipiraju kao znak „nesigurnosti“;
 3. Tonski naglašavamo stvari koje su bitne;
 4. Motivišemo učesnike da i oni govore i dajemo im pozitivne povratne informacije koje bi ih dalje ohrabrile;
 5. Oslovljavamo učesnika njenim/njegovim imenom;
 6. Parafraziramo šta je neko rekao, radi boljeg razumevanja ostatka grupe;
 7. Da češće koristimo inkluzivno orijentisana pitanja tokom online aktivnosti:

– Šta još možemo dodati?

– Ko ovo takođe vidi na ovaj način?

– Ko se još nije javio za reč?

8. Da koristimo procesno orijentisana pitanja kada je to moguće:

– Koji je sledeći korak?

– Koji još alat ili metodu možemo koristiti?

– Ko želi da uradi ovaj zadatak?

9. Ukoliko je potrebno da prekinemo učesnike u njihovom izlaganju, važno da im se zahvalimo na izlaganju ili uputimo izvinjenje što moramo da ih prekinemo. Kako bi se ovo ređe dešavalo u sklopu pravila ponašanja koja smo obradili ranije, imajte u vidu da definišete i vreme učesnikovog izlaganja.

  Sa druge strane, neverbalna komunikacija se najčešće koristi kao:

   1. Dopuna za verbalnu komunikaciju (naglašava, upotpunjuje, pojašnjava…), ili kao
   2. Zamena za verbalnu komunikaciju.

  Izrazi lica, pokreti rukama, gestikulacije glavom i očima, sve su to elementi koje biste trebali češće da koristite tokom online aktivnosti, nego što je to bio slučaj tokom tradicionalnog načina izvođenja aktivnosti neformalnog obrazovanja. U online aktivnostima vaše lice i telo su pokretni emotikon, a znamo da danas mladi u svojoj komunikaciji masovno koriste emotikone i veoma dobro vladaju njihovim razumevanjem.

  Takođe, ohrabrite i mlade da koriste neverbalnu komunikaciju dok pričaju ili vas slušaju. Možete im održati kratko predavanje o tome šta je verbalna i neverbalna komunikacija, i kako da je koriste. Samo potvrdno ili odrično klimanje glavom dok držite predavanje vam mogu u velikoj meri reći da li učesnici tokom izlaganja imaju fokus ili ne. Ohrabrite ih i da koriste digitalne simbole neverbalne komunikacije poput emotikona u „chat-u“, poruka, dizanja digitalne ruke i sl. Sve ovo može dodatno povećati nivo interakcije tokom vaših aktivnosti, a samim tim i zadovoljstvo učesnika vašim online programom.

  Čestitamo! Nalazite se na kraju „EduMikser“ obuke za omladinske radnike. Nadamo se da vam je ova obuka bila korisna i da će značajno pomoći da zajedno unapredimo kvalitet online obrazovanja u Srbiji.

  Srećno u vašem daljem radu na jačanju neformalnog obrazovanja!

  COE
  Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
  COE
  Fondacija Fridrih Nauman
  Unicef
  UG Libero