EDUC@TION MIXER – UNAPREĐENJE KVALITETA ONLINE OBRAZOVANJA U SRBIJI

Obrazovanje predstavlja ključan segment ličnog razvoja pojedinca i posledično čitavog društva. Ono pomaže pojedincima da steknu kapital u vidu znanja, veština i kompetencija koje su od velikog značaja za njihovo dalje pozicioniranje i delovanje, kao i da tim znanjem i veštinama dalje oblikuju društvo u kome žive. Međutim, kada govorimo o obrazovanju ne mislimo samo na formalno obrazovanje (ono koje se dešava unutar zvaničnih institucija), već i na neformalno i informalno obrazovanje koja su sa pojavom novih tehnologija ubrzano počele da dobijaju na značaju kao dopuna formalnom obrazovanju. Prilagođeni današnjim navikama i potrebama mladih ljudi (a sve više i onih preko 30 godina) kako zbog svog formata tako i zbog prilike da se isprate najnoviji trendovi u obrazovanju, neformalno i informalno obrazovanje čine sastavni deo celo-životnog obrazovanja pojedinca. Dakle, današnji život nameće sve veću potrebu za sinergijom ovih tipova obrazovanja, a taj proces u velikoj meri olakšava i omogućava njihov kompatabilan karakter.

I dok je svaki od navedenih tipova obrazovanja tražio svoju poziciju u savremenom životu ljudi i društva, prateći trendove poput korišćenja novih tehnologija, razvoja digitalnih kompetencija, kreativnosti i kritičke misli, pandemija COVID-19 virusa je u drastičnoj meri poremetila obrazovni proces. Naterala je i formalno i neformalno obrazovanje da se u potpunosti prebace u digitalnu sferu, hvatajući sve ključne aktere u tom proces nespremne – od institucija, preko nastavnika, omladinskih radnika sve do učenika i njihovih roditelja. Od nastavnika, omladinskih radnika i učenika se očekivalo da preko noći savladaju upotrebu digitalnih alata i u online svetu nastave da obavljaju svoje uloge na način kako su to do „juče“ radili. Iako je od izbijanja COVID-19 pandemije prošlo više od godinu dana, svi ovi akteri su postali svesni da se stvari neće tako brzo vratiti „na staro“, kao i da je digitalizacija obrazovanja došla tu da ostane.

Činjenica da u svakodnevnom životu koristimo Viber, Facebook, Instagram i sve druge društvene mreže i tzv. online kanale komunikacije govori u prilog tome da su se glavna pomeranja u sferi adaptacije na novu matricu ponašanja i učenja već dogodile. Potrebno je samo da, koliko god je to moguće, otkrivanju svakog novog alata koji nam se nudi pristupimo sa dozom radoznalosti i radosti otkrića novog, a ne iz pozicije straha. Tako onaj najpoznatiji voz u istoriji kinematografije koji ulazi u stanicu s početka upotrebe velikog platna neće ići pravo na nas već će nam omogućiti da putujemo dalje. Digitalni alati su ništa više do naša tabla i kreda, papiri, stikeri i drugi materijali. Kakva sreća da se svi ti materijali vide u domovima naših učenika, i kakva sreća što znanje, i u teškim okolnostima, nalazi put do njih.

Neophodno je samo pružiti adekvatnu podršku svakom akteru – i nastavnicima i omladinskim radnicima i učenicima, da prebace svoje uloge u digitalni svet, pritom zadržavajući sve karakteristike kvaliteta koje je obrazovanje do sada pružalo. Upravo ovaj set obuka ima za cilj da pruži podršku ovim akterima u njihovoj kvalitativnoj tranziciji na digitalno obrazovanje ili obrazovanje na daljinu (termin koji se do danas ustalio za ovaj način obrazovanja).

Izaberite obuku za vas

Pandemija je nedvosmisleno bila izazov, ili je i dalje, međutim svaka kriza predstavlja i priliku da se sve ono što do tada nije bilo dobro ispravi i unapredi. Libero veruje da obrazovanje najbolje mogu unaprediti, i naći rešenje za sve izazove sa kojima se obrazovanje susreće, upravo oni koji čine njen sastavni deo – nastavnici, omladinski radnici i učenici. Upravo iz tog razloga, predstavnici ovih aktera su dovedeni na jedno mesto i obuke koje vidite pred vama su rezultat zajedničkog rada, razumevanja, saradnje, razmenjivanje sektorskog i među-sektorskog iskustva, a pre svega želje tih aktera da unaprede online obrazovanje u Srbiji i pomognu svojim kolegama/vršnjacima da se izbore sa izazovima sa kojima su suočeni.

COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero