KAKO IZGLEDA NEFORMALNO ONLINE OBRAZOVANJE DANAS?

Kako bismo sagledali i unapredili neformalno online obrazovanje mladih u Srbiji, neophodno je da čujemo šta su potrebe i problemi naših korisnika, onih zbog kojih sve ovo radimo – mladih ljudi, kao i naših drugih kolega – ostalih omladinskih organizacija i omladinskih radnika o iskustvima, izazovima i problemima online obrazovnih aktivnosti.

Hajde prvo da vidimo šta kažu naši korisnici…

Libero je sproveo istraživanje među 770 srednjoškolaca u Srbiji sa ciljem da ispita stepen njihovog zadovoljstva online nastavom, kao i utvrdi koji su glavni izazovi i problemi online nastave. Iako nisu direktno pitani o neformalnom online obrazovanju u tom istraživanju, kroz fokus grupe i radionice koje smo održali sa mladim ljudima smo dobili potvrdu da „isto važi“ i za neformalno obrazovanje.

%

učenika smatra da je glavni problem online obrazovanja danas nedostatak interakcije

%

učenika smatra da je glavni problem online obrazovanja danas nedovoljno dinamična i metodološki raznovrsan pristup

Iako su učenici relativno zadovoljni načinom odvijanja online nastave u Srbiji, dubinskom analizom se došlo do toga da takvi stavovi proizilaze pretežno iz njihovog razumevanja za tešku poziciju u kojoj su se našli svi akteri u obrazovanju. Učenici su svesni većine problema i izazova online obrazovanja, i prepoznaju različite prepreke u izvođenju online nastave. Smatraju da je potrebno da škole obezbede dodatnu obuku i pomoć nastavnicima kako bi se unapredio kvalitet online nastave. A kao najveći nedostaci online nastave koji su relevantni za neformalno obrazovanje, identifikovani su:

– nedostatak interakcije,

– monotona nastava, i

– nedostatak raznovrsnih sadržaja.

Dakle, ako aktivnosti neformalnog online obrazovanja želimo da privučemo mlade da se uključe u naše programe, neophodno je da te aktivnosti u velikoj meri karakteriše dinamičnosti, interaktivnost i raznovrsnost – isto onako kako je to bio slučaj i tokom programa koje smo uživo realizovali.

… a šta kažu naše kolege i saradnici…

Sa druge strane, Libero je učestvovao u sprovođenju istraživanja o stavovima omladinskih organizacija o izazovima i problemima prilikom prelaska na online režim rada. Suočeni sa egzistencijalnom potrebom za prelazak na online režim rada (usled projektnog, vremenski ograničenog, finansiranja od strane donatora), većina omladinskih organizacija je digitalizovala svoj rad – oko 88,5% u svim ili većini svojih internih i eksternih aktivnosti. Međutim, ne čudi što najveći broj tih organizacija, oko 78%, kao najveći izazov izdvaja upravo implementaciju aktivnosti neformalnog obrazovanja putem digitalnih online alata. Posledično, oko 73% organizacija je navelo da je imalo velike probleme da mobiliše mlade na svojim online aktivnostima, a kao glavne razloge tome oni vide:

  • Nedostatak slobodnog vremena mladih usled školovanja i zaposlenja;
  • Zamorenost mladih online sadržajima;
  • Nezainteresovanost mladih za učešće u online aktivnosti usled njihove monotonosti i nedostatka kvalitetne interakcije sa vršnjacima.

Pred omladinskim organizacijama je izazov da unaprede kvalitet neformalnog online obrazovanja na način da ono danas mladima ponudi jedinstvenu vrednost u „moru“ drugih online aktivnosti, ali i da u ovim kriznim vremenima istraži svoju poziciju u odnosu na formalno obrazovanje i na koji način neformalno obrazovanje može pružiti pomoć i podršku formalnom online obrazovanju.

Stoga, za vas koji ste zainteresovani za unapređenje kvaliteta neformalnog online obrazovanja, pripremili smo ovu obuku kroz koju ćete biti u prilici da savladate:

  1. Kako da kreirate i sprovedete edukativni online sadržaj;
  2. Upoznate se sa digitalnim alatima i metodama za realizaciju neformalnog online obrazovanja;
  3. Tehnike verbalne i neverbalne komunikacije putem online alata;
COE
Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope
COE
Fondacija Fridrih Nauman
Unicef
UG Libero